Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δημιουργήθηκε για δοκιμαστικό σκοπό για λογαριασμό του Φροντιστηρίου Παιδία Ιώνια και έχει ο σκοπό την εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας e-learning συστήματος για τούς μαθητές και την κεντρική διαχείριση από τούς καθηγητές.


                                                                


Σκοπός:Η εισαγωγή σύγχρονων διαδραστικών συστημάτων εκπαίδευσης που να ανταποκρίνονται στο 21ο αιώνα.